Zemljišno knjižni uložak

Zemljišno knjižni uložak sadrži:

- posjedovnicu (popisni list, list A) u koju se upisuju "...podaci o svim sastavnim dijelovima zemljišno knjižnog tijela kao i ona stvarna prava koja postoje u korist kao i sve  katastarske promjene,

- vlastovnicu (vlasnički list, list B) u koju se upisuje pravo vlasništva cijelog zemljišno knjižnog tijela, ograničenja kojima je vlasnik podvrgnut glede upravljanja i raspolaganja zemljišno knjižnim tijelom ili suvlasničkim dijelom,

- teretovnicu (teretni list, list C) u koju se upisuju stvarna prava kojim je opterećeno zemljišno knjižno tijelo ili idealni dio nekog suvlasnika U teretovnicu se upisuju zabrane opterećenja ili otuđenja zemljišno knjižnog tijela kao i koncesija na javno dobro Republike Hrvatske, jedinice lokalne uprave ili samouprave.

Kuća tjedna

veljaca
veljaca
veljaca
veljaca
veljaca
veljaca
veljaca
veljaca

Video galerija tjedna